Szukaj publikacji

Nowinki

 

Uwaga

Regulamin

Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, zwane dalej Studium, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
2. Podstawę działalności Studium stanowi Statut PK i niniejszy regulamin.
§ 2. Zadania Studium
1. Do zadań Studium należą:
1) nauczanie i pogłębianie znajomości języków obcych studentów PK,
2) organizacja i prowadzenie kursów języków obcych na różnych poziomach zaawansowania, dla studentów i pracowników PK,
3) przygotowywanie do egzaminów i przeprowadzanie egzaminów uznanych na świecie, egzaminów kwalifikujących do studiów i praktyk za granicą,
4) konsultacje językowe dla studentów i pracowników PK,
5) tłumaczenia na zlecenie władz PK.
2. Studium współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie dydaktyki oraz promocji PK; współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w dziedzinie wymiany doświadczeń i rozszerzania kompetencji językowych i metodycznych.
§ 3. Profil dydaktyczny Studium
1. Studium zapewnia studentom wybieralność nauki następujących języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Inne języki są wprowadzane na wniosek studentów zatwierdzony przez dziekana danego wydziału.
2. Działalność dydaktyczna Studium obejmuje następujące formy zajęć:
1) obowiązkowe lektoraty języka obcego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia,
2) egzaminy na studiach stacjonarnych I i II stopnia,
3) zajęcia fakultatywne dla studentów PK.
§ 4. Struktura organizacyjna Studium
1. Całokształtem działalności Studium kieruje kierownik Studium, powołany przez Rektora PK.
2. Do realizacji zadań dydaktycznych, stosownie do potrzeb, tworzy się w Studium zespoły językowe. Zespoły powołuje Kierownik Studium.
3. Ciałem opiniodawczym i doradczym dla kierownika Studium jest Rada Studium, w skład której wchodzą: zastępca kierownika Studium, kierownicy zespołów językowych oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Studium. Przewodniczącym Rady jest kierownik Studium.
4. Zastępcę kierownika Studium powołuje Rektor PK, na wniosek kierownika Studium.
5. Kierownik Studium jest bezpośrednim przełoŜonym pracowników tej jednostki.
6. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w Studium na stanowiskach:
1) starszego wykładowcy,
2) wykładowcy,
3) lektora.
7. Oprócz nauczycieli akademickich Studium zatrudnia pracowników administracyjnych, technicznych i bibliotecznych.
8. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Studium ustala kierownik Studium, zgodnie ze strukturą organizacyjną PK.
§ 5. Zakres działalności kierownika Studium
1. Kierownik kieruje całokształtem działalności Studium, zgodnie z uprawnieniami.
2. Kierownik Studium w szczególności:
1) nadzoruje pracę Zespołów Językowych powołanych w Studium,
2) koordynuje współpracę Studium z innymi jednostkami,
3) kontroluje i nadzoruje pracę pracowników Studium, wnioskuje o ich awanse, odznaczenia i nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) decyduje o przydziale i sposobie uŜytkowania pomieszczeń, aparatury i innych środków znajdujących się w dyspozycji Studium.
§ 6. Gospodarka majątkowa Studium
1. Gospodarka majątkowa Studium jest prowadzona na podstawie przepisów obowiązujących na PK.
2. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie powierzonym majątkiem odpowiedzialność ponosi kierownik Studium.
§ 7. Nadzór nad działalnością Studium
Bezpośredni nadzór nad działalnością Studium sprawuje Prorektor ds. Studenckich.

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 18 grudnia 2009 r. nr 68/o/12/2009

 

Regulamin SPNJO  


1. Każdy student PK ma prawo do lektoratu języka obcego będącego kontynuacją nauki w szkole średniej, w wymiarze godzin określonym w programach nauczania zatwierdzanych przez rady wydziałów PK.
2. Zajęcia dydaktyczne z języka obcego podlegają obligatoryjnemu zaliczeniu.
3. Lektorat kończy się egzaminem wg. ustaleń na poszczególnych wydziałach ( dotyczy to I i II stopnia studiów stacjonarnychci niestacjonarnych)
4. Student może uczyć się innych języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego) na odpłatnych kursach organizowanych przez SPNJO.
5. Student PK ma prawo korzystać z księgozbioru w bibliotece SPNJO.
6. Student ma prawo korzystać z pomocy lektora również poza obowiązującymi zajęciami, w czasie dyżurów lektorów.
7. Student powtarzający semestr nie jest zobowiązany do ponownego uzyskania zaliczenia, o ile nie uległ zmianie program nauczania. Student ma obowiązek zgłosić się do lektora prowadzącego zajęcia w ciągu 2 pierwszych tygodni semestru.
8. Student zaliczający przedmiot awansem w następnym roku ma przepisaną każdą ocenę z karty awansowej.
9. W sprawach spornych student może zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie problemu do kierownika SPNJO.
10. Student ma obowiązek zgłoszenia się w ciągu dwóch pierwszych tygodniach nauki na lektorat zgodnie z harmonogramem grupy lektoratowej do której został zapisany. Zakwalifikowanie do grup językowych odbywa się na podstawie testów poziomujących.
11. Przeniesienie się na lektorat innego języka może nastąpić wyjątkowo, za pisemną zgodą obydwu lektorów, w ciągu czterech tygodni nauki pierwszego semestru lektoratu.
12. Lektorat jest obowiązkowy. Dopuszczalna jest 2-krotna nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieusprawiedliwiona 3-krotna nieobecność powoduje niezaliczenie przedmiotu w pierwszym terminie, a wielokrotna nieusprawiedliwiona nieobecność - konieczność powtórzenia danego semestru.
13. Student może być zwolniny z obowiązku uczęszczania na zajęcia z języka ogólnego jeśli posiada jeden z następujących certyfikatów:
o język angielski - CAE
o język francuski - DELF 2
o język niemiecki- Zertifikat Deutsch B2 i C1
o Deutsches Sprachdiplom B2 i C1
o język rosyjski - Russkij jazyk i kommercija
14. Cerytyfikat nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia poszczególnych semestrów zgodnie z wymaganiami lektora (np. testy, lektura, prezentacje itp.).
15. Zaliczenie zajęć z języka obcego dokonywane jest na podstawie kontroli wyników nauczania w formie prac kontrolnych sprawdzianów bieżących, projektów, lektur itp. oraz obecności na zajęciach.

 

 

 

 

 

Facebook

Google
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.