Kursy językowe

Kursy w semestrze letnim 2017/2018

KURSY SPNJO W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

J. ANGIELSKI

TELC B2 Technical - środa 16:30, Patrycja Churcher, sala 144, 30 godz. dydaktycznych

TELC B2 Technical - czwartek 16:00, Marta Oziembała, sala 149a, 30 godz. dydaktycznych

TELC B2 ogólny – poniedziałek 17:30, Paulina Duda, sala 136, 30 godz. dydaktycznych

B1/B2 - środa 17:00, Paulina Duda, sala 149 b, 30 godz. dydaktycznych

A2/B1 – wtorek 18:00, Paulina Duda, sala 144, 26 godz. dydaktycznych

A2 kontynuacja - poniedziałek 15:15, Justyna Firganek, sala 136

J. NIEMIECKI

A2/B1 – wtorek 17:00, Ewa Targosz, sala 136

Zapisy na kursy językowe - semestr letni 2017/18

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej zaprasza na kursy o profilu ogólnym i specjalistycznym z języków:

  • angielskiego
  • niemieckiego
  • rosyjskiego
  • francuskiego
  • hiszpańskiego

Prowadzimy również kursy przygotowujące do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2.

 

Dla zajęć standardowych przewidujemy:

  • 30 godzin dydaktycznych (1 raz w tygodniu 90 minut)
  • grupy od 7 do 14 osób
  • cenę 360 zł za kurs

Oferujemy także zajęcia indywidualne w cenie 65 zł za godzinę dydaktyczną.

                                                        ***

Dla wszystkich grup poniżej standardowej liczby uczestników proponujemy skrócenie godzin kursu w ramach tej samej opłaty lub proporcjonalne podniesienie ceny.
Koszty ustalane są w zależności od liczby chętnych i ich oczekiwań. 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ lub w sekretariacie SPNJO.

Kandydaci na kursy j. angielskiego wraz z formularzem powinni wypełnić i przesłać test diagnostyczny (do pobrania TUTAJ).

 

Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po dokonaniu wpłaty na konto:
 
Politechnika Krakowska
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Alior Bank Spółka Akcyjna
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

W tytule przelewu: kurs j. obcego - SPNJO - SUBKONTO 1

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursów .

 

Z przyjemnością odpowiemy też na wszelkie pytania i wątpliwości.

KONTAKT:

Eliza Malawska-Kłusek, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel: 12 628 28 80, 12 628 28 87 (w godz. 9:00-13:00)

 

 

 

Regulamin kursów językowych

Regulamin kursów komercyjnych organizowanych przez SPNJO PK

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy organizatorem kursów ( SPNJO PK) a uczestnikiem.

2. SPNJO PK organizuje kursy języków obcych zgodnie z ofertą dostępną w sekretariacie i na stronie internetowej. Wyznacza też osobę odpowiedzialną za przygotowanie i nadzorowanie zajęć.

3. Organizator może przeprowadzić kurs specjalistyczny zgodnie z indywidualnym oczekiwaniem uczestników, na warunkach określonych w odrębnej ofercie.

4. Uczestnikiem może być każdy, kto:

- zaakceptuje warunki oferty i regulaminu

- potwierdzi kompetencje językowe bezpłatnym testem opracowanym przez SPNJO PK

- dokona wpłaty za kurs przed terminem jego rozpoczęcia .

5. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 7 do 14 osób. Dla mniejszych grup stosuje się ofertę indywidualną i organizator ma prawo zmniejszyć ilość godzin kursu lub zwiększyć opłatę. Zmiany nie powinny powodować zakłócenia procesu dydaktycznego i wpłynąć na osiągane wyniki nauczania. Decyzje w tej sprawie wymagają konsultacji z lektorem prowadzacym , a w sytuacjach szczególnych aprobaty Kierownika SPNJO.

6. W przypadku braku zgody uczestnika na zmianę waruków, organizator może zaproponować przeniesienie do innej grupy na porównywalnym poziomie zaawansowania lub zwrot wpłaty, pomniejszonej o koszty wykorzystanych zajęć.

7. W sytuacji, kiedy rezygnacja uczestnika kursu może skutkować rozwiązaniem grupy lub zmianą warunków oferty dla pozostałych uczestników, organizator ma prawo odmówić zwrotu wpłaconej kwoty w części lub w całości.

8. Uczestnik może dołączyć do istniejącej grupy, jeżeli nie naruszy to zasad niniejszego regulaminu . W tej sytuacji cena kursu zostanie pomniejszona o koszt zajęć niewykorzystanych.

9. Rozpoczęcie kursu może nastąpić w dowolnym terminie.

10. Termin zajęć uzgadniany jest z lektorem prowadzacym i uczestnikami, w możliwie najdogodniejszym dla wszystkich czasie.

11. W uzasadnionych przypadkach lektor może odwołać zajęcia , uzgadniajac z uczestnikami termin ich odrobienia albo zapewniając zastępstwo .

12. Zajęcia indywidualne mogą być odwołane przez obie strony nie później niż 24 godz. przed planowanym spotkaniem. Niedotrzymanie tego obowiązku może skutkować poniesieniem kosztów nieprzeprowadzonych zajęć.

13. Uczestnik ma prawo do otrzymania indywidualnego raportu postępów w trakcie i na zakończenie kursu.

14. Na wniosek uczestnika organizator może wystawić potwierdzenie ukończenia kursu.

15. W cenę kursu wliczone są materiały dydaktyczne z wyjątkiem podręczników.

Additional information