Kursy językowe

Kursy w semestrze letnim 2017/2018

KURSY SPNJO W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

J. ANGIELSKI

TELC B2 Technical - środa 16:30, Patrycja Churcher, sala 144, 30 godz. dydaktycznych

TELC B2 Technical - czwartek 16:00, Marta Oziembała, sala 149a, 30 godz. dydaktycznych

TELC B2 ogólny – poniedziałek 17:30, Paulina Duda, sala 136, 30 godz. dydaktycznych

B1/B2 - środa 17:00, Paulina Duda, sala 149 b, 30 godz. dydaktycznych

A2/B1 – wtorek 18:00, Paulina Duda, sala 144, 26 godz. dydaktycznych

A2 kontynuacja - poniedziałek 15:15, Justyna Firganek, sala 136

J. NIEMIECKI

A2/B1 – wtorek 17:00, Ewa Targosz, sala 136

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów na kurs języka obcego

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydatów na kurs dokształcający/szkolenie
prowadzone na politechnice krakowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:

1)    administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;

2)    kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i tel. 12 628 22 37;

3)    dane osobowe przetwarzane będąw celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie oraz udokumentowania przebiegu kursu dokształcającego/szkolenia;

4)       dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
  • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
  • regulaminu kursów komercyjnych organizowanych przez SPNJO PK

5)    dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku osób nieprzyjętych na kurs dokształcający/szkolenie:

przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,

b) w przypadku osób przyjętych na kurs dokształcający/szkolenie:

przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu dokształcającego/ szkolenia, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia kursu dokształcającego/szkolenia;

6)    osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

7)      podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania na etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału
w rekrutacji;

8)    przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Regulamin kursów językowych

Regulamin kursów komercyjnych organizowanych przez SPNJO PK

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy organizatorem kursów ( SPNJO PK) a uczestnikiem.

2. SPNJO PK organizuje kursy języków obcych zgodnie z ofertą dostępną w sekretariacie i na stronie internetowej. Wyznacza też osobę odpowiedzialną za przygotowanie i nadzorowanie zajęć.

3. Organizator może przeprowadzić kurs specjalistyczny zgodnie z indywidualnym oczekiwaniem uczestników, na warunkach określonych w odrębnej ofercie.

4. Uczestnikiem może być każdy, kto:

- zaakceptuje warunki oferty i regulaminu

- potwierdzi kompetencje językowe bezpłatnym testem opracowanym przez SPNJO PK

- dokona wpłaty za kurs przed terminem jego rozpoczęcia .

5. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 7 do 14 osób. Dla mniejszych grup stosuje się ofertę indywidualną i organizator ma prawo zmniejszyć ilość godzin kursu lub zwiększyć opłatę. Zmiany nie powinny powodować zakłócenia procesu dydaktycznego i wpłynąć na osiągane wyniki nauczania. Decyzje w tej sprawie wymagają konsultacji z lektorem prowadzacym , a w sytuacjach szczególnych aprobaty Kierownika SPNJO.

6. W przypadku braku zgody uczestnika na zmianę waruków, organizator może zaproponować przeniesienie do innej grupy na porównywalnym poziomie zaawansowania lub zwrot wpłaty, pomniejszonej o koszty wykorzystanych zajęć.

7. W sytuacji, kiedy rezygnacja uczestnika kursu może skutkować rozwiązaniem grupy lub zmianą warunków oferty dla pozostałych uczestników, organizator ma prawo odmówić zwrotu wpłaconej kwoty w części lub w całości.

8. Uczestnik może dołączyć do istniejącej grupy, jeżeli nie naruszy to zasad niniejszego regulaminu . W tej sytuacji cena kursu zostanie pomniejszona o koszt zajęć niewykorzystanych.

9. Rozpoczęcie kursu może nastąpić w dowolnym terminie.

10. Termin zajęć uzgadniany jest z lektorem prowadzacym i uczestnikami, w możliwie najdogodniejszym dla wszystkich czasie.

11. W uzasadnionych przypadkach lektor może odwołać zajęcia , uzgadniajac z uczestnikami termin ich odrobienia albo zapewniając zastępstwo .

12. Zajęcia indywidualne mogą być odwołane przez obie strony nie później niż 24 godz. przed planowanym spotkaniem. Niedotrzymanie tego obowiązku może skutkować poniesieniem kosztów nieprzeprowadzonych zajęć.

13. Uczestnik ma prawo do otrzymania indywidualnego raportu postępów w trakcie i na zakończenie kursu.

14. Na wniosek uczestnika organizator może wystawić potwierdzenie ukończenia kursu.

15. W cenę kursu wliczone są materiały dydaktyczne z wyjątkiem podręczników.

Additional information